KANCELARIA NOTARIALNA Spółka Cywilna


Notariusz Barbara Sobecka Notariusz Filip Sobecki
70-445 Szczecin, al. Papieża Jana Pawła II nr 14
tel./fax (91) 43 43 346, tel. (91) 489 36 58
NIP 8513044515 Regon 320476976

notariusz w szczecinie, notariusz szczecin


Kancelaria Notarialna mieści się w budynku przy alei Papieża Jana Pawła pod numerem 14, nieopodal Placu Grunwaldzkiego (w kierunku Urzędu Miejskiego) i jest prowadzona od ponad 20 lat. Została uruchomiona przez Notariusz Barbarę Sobecką, która wykonywała ten zawód jeszcze w Państwowym Biurze Notarialnym w Szczecinie. Pierwsza siedziba Kancelarii znajdowała się przy ulicy Śląskiej. Od 2008 roku Kancelaria działa w formie spółki cywilnej i jest prowadzona przez Notariusz Barbarę Sobecką i Notariusza Filipa Sobeckiego, który został powołany w 2008 roku przez Ministra Sprawiedliwości.

Kancelaria Notarialna jest otwarta w dni powszednie od godziny 8:15 do godziny 16:00. Istnieje możliwość indywidualnego umówienia dogodnego terminu i godziny dokonania czynności notarialnej. Udzielamy szczegółowych informacji osobiście, telefonicznie lub mailowo. Wcześniejszy kontakt z Kancelarią pozwoli Państwu uzyskać niezbędne informacje dotyczące czynności notarialnej, dokumentów jakie należy przedłożyć lub okazać, wysokości wynagrodzenia notariusza, wysokości opłat sądowych pobieranych przez Notariusza dla właściwych Sądów Wydziałów Ksiąg Wieczystych oraz wysokości podatków, które Notariusz jako płatnik również wylicza i pobiera dla Urzędu Skarbowego. Kancelaria udziela wszelkich informacji związanych z podejmowanymi czynnościami notarialnymi bezpłatnie.

RODO - informacje

Uprzejmie informujemy, iż administratorem danych osobowych przekazywanych Kancelarii są Notariusz Barbara SOBECKA i Notariusz Filip SOBECKI prowadzący Kancelarię Notarialną w formie spółki cywilnej w Szczecinie przy al. Papieża Jana Pawła II nr 14. Będą z nich korzystali wyłącznie do celów związanych z realizacją czynności notarialnych podejmowanych na Państwa życzenie. Będą ich również używać w ramach wykonywania obowiązków wynikających z odrębnych przepisów związanych z tymi czynnościami (np. pobranie opłat sądowych i podatku).

Działania Notariusza podejmowane są na podstawie przepisów prawa nakładających na niego obowiązki związane z wykonywaną funkcją i zadaniami (spełnia to wymogi art. 6 ust. 1 lit. b i e oraz art. 9 ust. 2 lit. g, f oraz j Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych 2016/679 - RODO).

Szczegółowy zakres obowiązków Notariusza definiują przepisy prawa powszechnie obowiązującego, a zwłaszcza ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie, t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2291 z późn. zm.

Notariusz przekazywał będzie Państwa dane osobowe organom publicznym (np. sądom i organom skarbowym) w zakresie realizacji obowiązków prawnych.

Notariusz ma obowiązek prawny przechowywania Państwa danych osobowych przez okres 10 lat od momentu zakończenia czynności notarialnej, w związku z którą otrzymał te dane.

Informacje stanowiące Państwa dane osobowe są wykorzystywane przez Notariusza w związku z istniejącymi wymogami ustawowymi. Oznacza to, że mają Państwo obowiązek podania danych osobowych niezbędnych do prawidłowego (zgodnego z prawem) wykonania czynności notarialnych. Odmowa przekazania tych informacji Notariuszowi uniemożliwia przeprowadzenie czynności notarialnych.

Zgodnie z obowiązującym prawem mają Państwo możliwość dostępu do informacji stanowiących Państwa dane osobowe. Możecie Państwo również dokonać ich sprostowania lub zażądać ich usunięcia, jeżeli jest to przewidziane przez przepisy ustawy – Prawo o notariacie.

Jeżeli będą Państwo mieli pytania lub wątpliwości związane z działaniami Notariusza, które dotyczą informacji będących Państwa danymi osobowymi mogą Państwo przesłać je na adres poczty elektronicznej: info@notariuszsobecki.pl.

Jeżeli będą Państwo mieli zastrzeżenia związane z działaniami Notariusza, które dotyczyć będą informacji będących Państwa danymi osobowymi, mogą Państwo zwrócić się ze skargą do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.